Table

#
Player
Gameweeks
Points
1
AlfretonJack
4
15
2
SSFC Up The Mariners
4
10
3
Ssfcpete86
4
6
4
AndoverMariner
4
5
=
Grant1234
4
5
6
Charlo73
4
4
=
Leon City Fan glos
4
4
8
Owen
4
2
9
Iron Army
4
1
=
LeytonLad
4
1
=
MarinersMatchday
4
1
=
RobFenech
4
1
13
amydavisson9379
4
0
=
AnxBATTPhplxuV
4
0
=
AvaEbVCADYAyQzR
4
0
=
axPlphfpiBi
4
0
=
bMsPIpKCVtpWu
4
0
=
bTYRiobSKMsHM
4
0
=
CnJoAhsTwSsuKD
4
0
=
cYCMfJvkhtQmQo
4
0
=
EBwEVAwvytPBY
4
0
=
FAyBnpsKxNRmqsh
4
0
=
FXQQWkHJeVAkC
4
0
=
Grantyboy123
4
0
=
hubertparkman
4
0
=
ijwUlceMJvEz
4
0
=
ikHNEfqMpxneRh
4
0
=
iXVxMVSYaijsw
4
0
=
JCkXnEVRXrJ
4
0
=
jCmwJKUxkLQdO
4
0
=
JcVHvtpvxMVJTJ
4
0
=
JQKPceoptFXE
4
0
=
kpmuHYtaBajy
4
0
=
KQjjhfPRniuWY
4
0
=
ktewpvCaFXQyaDP
4
0
=
kxwABrEnOcCpPa
4
0
=
LdvDmBTDaoXKc
4
0
=
leland40u29221
4
0
=
MfhlRJdzUWLz
4
0
=
nHNUfcckrNRjIQK
4
0
=
niwwJjktkxMe
4
0
=
nYKmMzeaJWYYf
4
0
=
otjCWWwHnIevM
4
0
=
PcapFJONNxMU
4
0
=
PYaLzDTxhXkPjv
4
0
=
QAHawfXhoTWCrzDVh
4
0
=
rHcaAjwoiASsj
4
0
=
tjuMaiiaoOxwM
4
0
=
TLkzddiWXSrjRJsMD
4
0
=
TnRYEfTzKq
4
0
=
trishahorsley0
4
0
=
TTVMNlRILrjYkC
4
0
=
tvdIMjARTYHz
4
0
=
umiKJDNdFxuNKYE
4
0
=
uzFdUHNmVHr
4
0
=
WzBiJjkopVkU
4
0
=
xvVDKTXbdiKV
4
0
=
YHsqpaYHFKKNRoW
4
0
=
YJnXtXwuaxcHjhQkT
4
0